ประวัติการอบรม

การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตรอบรม/

ศึกษาดูงาน

ระยะเวลา

ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่อบรม/ศึกษา/ดูงาน

หมายเหตุ/หลักฐาน

1

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

6 วัน

วันที่ 10-15 มกราคม 2554

 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เกียรติบัตร

2

หลักสูตร

การวิจัยในชั้นเรียน

2 วัน

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์2554

มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

เกียรติบัตร

3

อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

4 วัน

วันที่ 28–31มีนาคม 2554

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติยะลา

เกียรติบัตร

4

หลักสูตรเพิ่มพูนศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ระดับประถม

6 วัน

วันที่ 30 เม.ย.-  4 พ.ค.  2554

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกียรติบัตร

5

หลักสูตร เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1 วัน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2554

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เกียรติบัตร

6

พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4 วัน

วันที่ 5 –  8 สิงหาคม 2554

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกียรติบัตร

7

ครูผู้ฝึก โปรแกรม GSP

1 วัน

วันที่ 17 สิงหาคม 2554

กลุ่มโรงเรียนรามัน

เกียรติบัตร

8

นำนักเรียนแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

1 วัน

วันที่ 17 สิงหาคม 2554

อุทยานวิทยาศาสตร์

เกียรติบัตร

การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตรอบรม/

ศึกษาดูงาน

ระยะเวลา

ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่อบรม/ศึกษา/ดูงาน

หมายเหตุ/หลักฐาน

9

ครูที่ปรึกษา การคัดเลือก การแสดงทางวิทยาศาสตร์

1 วัน

วันที่ 18 สิงหาคม 2554

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ยะลา

เกียรติบัตร

10

ครูฝึก แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1 วัน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2554

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัด

เกียรติบัตร

11

ครูฝึก แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

1 วัน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2554

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัด

เกียรติบัตร

12

นำนักเรียนเข้าประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประถม

1 วัน

วันที่ 11

กันยายน 2554

อุทยานการเรียนรู้ยะลา

เกียรติบัตร

13

ครูฝึก แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1 วัน

วันที่ 14 -16 กันยายน 2554

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล

เกียรติบัตร

14

ชนะเลิศประเภทครูผู้สอน คณิตศาสตร์

1 วัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

กลุ่มโรงเรียนรามัน

เกียรติบัตร

15

ครูฝึก แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

3 วัน

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2554

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาค จังหวัดชุมพร

เกียรติบัตร

การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตรอบรม/

ศึกษาดูงาน

ระยะเวลา

ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่อบรม/ศึกษา/ดูงาน

หมายเหตุ/หลักฐาน

16

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี

ประจำปี 2555

1 วัน

วันที่ 16 มกราคม 2555

 

คุรุสภา

เกียรติบัตร

17

ครูผู้สอน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม

3 วัน

วันที่ 25-27 มกราคม 2555

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เมืองทองธานี

เกียรติบัตร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: