บทความอาเซียน

17 โครงการด้านวัฒนธรรมและสนเทศของอาเซียน

ไทยจะเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2558 เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 46” (46th Meeting of the ASEAN-COCI) ณ จังหวัดชลบุรี สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ถือเป็นพลังจิตวิญญาณของความเป็นอาเซียนอย่างหนึ่ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เน้นเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร อำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรม วิจัย การศึกษา วิชาชีพ วิชาการ การบริหาร ร่วมมือด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา และร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค ซึ่งวัฒนธรรมถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของประชาคม ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 46 นอกจากประชุมเต็มคณะแล้ว ยังมีการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อยอีก 2 กลุ่ม คือ
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรม (SCC)
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI)
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานโครงการประจำปี 2555 แบ่งเป็นโครงการด้านวัฒนธรรม 7 โครงการ และโครงการด้านสนเทศ 7 โครงการ
โครงการด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม (มาเลเซีย) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2555/2556 (สิงคโปร์) โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนสู่สังคมเอื้ออาทร (กัมพูชา) โครงการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับช่างหัตถกรรมชั้นครูของอาเซียน (มาเลเซีย) โครงการประชุมปฏิบัติการว่าด้วยการออกแบบและเทคนิคการละคร – การกำกับ การอำนวยการผลิต และการกำกับเวที – ระยะที่ 3 (ฟิลิปปินส์) โครงการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์เพื่อเอกภาพของอาเซียน (อินโดนีเซีย) และโครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตอาเซียน (ลาว)
ส่วนโครงการด้านสนเทศ ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสนเทศ (เวียดนาม) โครงการข่าวโทรทัศน์อาเซียน ปีที่ 18 โครงการ ASEAN in Action ปีที่ 18 การประชุมร่วมผู้ผลิตรายการข่าวโทรทัศน์อาเซียน และ ASEAN in Action ครั้งที่ 6 โครงการตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี การริเริ่มความร่วมมือสื่อเผยแพร่ดิจิทัล โครงการเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน (ASEAN Media Portal) และโครงการอื่น ๆ 1 โครงการ ได้แก่ การประชุมที่ปรึกษากองทุนอาเซียน ครั้งที่ 10
ในส่วนไทยเสนอ 2 โครงการ คือ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ และโครงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับรากหญ้าระหว่างอาเซียน – จีน จะเห็นว่าทั้ง 17 โครงการนี้ สะท้อนหัวใจของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคือ สร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจกันและกัน เป็นพื้นฐานนำไปสู่“อาเซียน คอมมินีตี้”ที่เข้มแข็ง ซึ่งทั้ง 10 ประเทศต่างช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศที่มีลักษณะคล้ายเป็นประเทศเดียวกัน. เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์ ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : IOC Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

วันที่ข่าว : 21 กุมภาพันธ์ 2555

Advertisements

Posted on มิถุนายน 27, 2012, in เรื่อง ร้อยละ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: